ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • Kompleksowa obsługa firm z zakresu bhp, p.poż., oraz dokumentacji kadrowej (tzw. outsourcing) - Umowa stała związana z wypełnieniem zadań służby bhp, które są określone w § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).· 
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenia z zakresu p. poz. oraz ewakuacji.
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
 • Szkolenia z zakresu haccp.
 • Szkolenia przeprowadzamy zarówno u Klienta, jak i w wynajmowanych salach konferencyjnych w dogodnym terminie w formie kursu, instruktażu lub samokształcenia kierowanego. Do każdego szkolenia zapewniamy Państwu program i materiały.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy/w drodze oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Merytoryczną pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż., w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji (protokoły pokontrolne),
 • Opracowywanie czytelnych i merytorycznych instrukcji bhp i p. poż. na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przeprowadzanie poglądowych i sprawdzających badań środowiskowych (poziomu natężenia hałasu, wilgotności względnej powietrza, temperatury),
 • Przeprowadzanie kompleksowych ocen stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (stanowiska komputerowe) na arkuszach kontrolnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami bhp i ergonomii określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),
 • Bieżąca pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż., dokumentów kadrowych oraz haccap.
 • Stałą współpracę z lekarzem medycyny pracy.
 • Inne zagadnienia doradcze np. dotyczące zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej, itp.
 • Współpraca z służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 • Zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowo wprowadzonych przepisów i norm łącznie z dyrektywami Unii Europejskiej.